dilluns, 31 de desembre de 2007

El pressupost del 2008, compromís públic.

El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2008. Com ja se sap, aquest és un dels moments polítics més importants de cada any. I és que la llei de pressupostos és el marc que ha de fer possible les principals polítiques públiques del govern. Unes polítiques públiques que troben la seva base, objectiu per objectiu, en el pla de govern 2007-2010.

El govern ha volgut que els pressupostos reflecteixin la voluntat i el compromís per a la millora de la cohesió social i el creixement en competitivitat dins el rigor d'un projecte coherent i clar. En aquest sentit, cal recordar que els eixos del nostre pla de govern són el reforç de l'estat del benestar per assolir una societat més justa i cohesionada, l'increment de l'eficàcia dels nostres governs i institucions i la potenciació d'una economia dinàmica i competitiva en un territori sostenible.

De la lectura de la llei de pressupostos podem constatar el creixement de recursos en temes de recerca, desenvolupament i innovació, habitatge, cicle de l'aigua, mobilitat, acció social i transferències destinades al món local. S'ha posat un èmfasi especial en noves mesures fiscals, elevant el valor exempt per habitatge habitual fins a mig milió d'euros en l'impost sobre successions i donacions, i reduint els tipus impositius en donacions. En medi ambient es culmina el pla de sanejament, assolint l'equilibri financer previst. És important remarcar també que s'enforteix la despesa social, amb una participació del 52% sobre la despesa pública, i que es milloren en un 17% els serveis públics, com ara justícia, seguretat i cooperació exterior.

Pel que fa a les comarques gironines podem destacar diversos punts que exemplifiquen les esmentades polítiques sectorials i concreten la voluntat del govern. Potser el més gràfic es veu en les infraestructures: s'inicien els treballs de desdoblament de l'eix transversal per import de 34,5 milions, (d'un pressupost total de 708 milions del 2007-2011), s'inverteixen 94 milions pel desdoblament de Vic-Ripoll (d'un pressupost total de 220 milions de 2006-2009) i pel tram Vic-Bracons -Vall Bas, 29,2 milions (d'un cost global de 187 milions del 2003-2008). Tal com informava fa pocs dies el conseller Nadal, el pressupost del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a les comarques gironines per al 2008 suposa una inversió de 316 milions. I si prenem com a referència les actuacions en curs a la xarxa viària gironina, trobem que s'executant obres per un import rècord, de gairebé 700 milions.

Hem vist algunes lectures parcials i interessades del pressupost, que critiquen una possible davallada d'inversió a les nostres comarques. Aquests arguments es desfan a través d'una mirada atenta al pressupost. Si bé és cert que es parteix d'un escenari realista de contenció econòmica, és incorrecte fixar-se només en la inversió que resulta del capítol 6 comarcalitzable. Són xifres d'un apartat de les actuacions del govern, a les quals hi hauríem de sumar l'obra no territorialitzable (com ara l'eix transversal), les obres amb finançament específic (com ara l'eix Vic-Olot per Bracons, el centre penitenciari de Figueres i l'Edifici Judicial de la Bisbal) així com les actuacions de GISA, Regsa, Regsega, Forestal Catalana, ICO... També hi cal sumar altres programes de transferències territorials gestionats mitjançant convocatòria, com ara el pla únic d'obres i serveis (amb què es beneficiarà d'un notable increment de recursos), el pla d'electrificació rural, les ajudes d'agricultura per camins o el pla d'equipaments esportius, per posar exemples significatius. Tot plegat, ben sumat, demostra una considerable millora qualitativa i quantitativa de les actuacions del govern a les nostres comarques.

Finalment, una breu reflexió sobre la situació econòmica a les comarques de Girona. L'informe de l'Anuari Comarcal 2007 de Caixa Catalunya presentat fa poc constata per a tot el país un canvi del patró de creixement, amb una recuperació industrial que s'ha fet notar més a les comarques centrals que a les de Girona.

Aquest fet ens obliga a redoblar esforços per evitar en el futur perdre posicions en el mapa del creixement comparat de les demarcacions catalanes. Per la meva part estic segur que, millorant les infraestructures com fem, comptant amb l'enorme capacitat d'adaptació i dinamisme de les petites i mitjanes empreses gironines, i gràcies també a la desestacionalització del turisme –a la qual contribueix positivament el rellançament de l'aeroport de Girona–, tots plegats serem capaços d'afrontar els reptes estratègics que el futur ens té plantejats. De moment, l'esforç inversor del pressupost de 2008 per Girona ja hi apunta.

(Article publicat a El Punt el dia 30 de desembre de 2008)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada